Historie RK Muziekcorps Eendracht Blauwhuis.

Schuingedrukte gedeelten zijn rechtstreeks overgenomen uit hun notulenboek.

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door oud leden Dominicus Bootsma en Sake Leenstra. (Moeten nog geplaatst worden op de website)

 

Achterste rij staand: Sikke Minnema, Ruurd Bekema (zoon van Pieter Bekema), Jentje Beekema, onbekend, Tjietse Leenstra, Joh. Ydema, Assuerus Ypma, Simme Andringa,  Voortse rij: staand: Pieter Bekema (grote trom) zittend:onbekend, Obe Popma, Tabe v/d Berg, onbekend, Lieuwe Bekema, Sjoerd v/d Werf,  Joh.L. Bekema, Klaas v/dWerf.  Staand: Oege Bekema (kleine trom) In het midden: Directeur Wiebenga,( handen op de knie ). Jaartal foto:  ± 1929 – 1930.

De eerste vergadering om te komen tot oprichting van een RK muziekcorps te Blauwhuis werd gehouden op 4 december 1923. Deze vergadering werd opgeroepen door de heren:

Th. Westendorp, T. vd Berg, S. Galama, Sj. Vd Werf, A. van Asma en J. Adema.

Op 30 december werden 17 instrumenten bij Kessels besteld en 2 weken later waren ze in Blauwhuis. Op zondag 20 januari 1924 kon men de instrumenten bij het RK gebouw bezichtigen. Diegene die zich hadden opgegeven en die jonger waren dan 35 jaar werden aangenomen als werkend lid.  Om de instrumenten te betalen waren er 74 donateurs die elk f 1,- betaalden en werden er aandelen uitgegeven.  Op iedere jaarvergadering, waar donateurs en aandeelhouders en werkende leden (de blazers) aanwezig waren, werden en aandelen uitgeloot en nieuwe uitgegeven.  

 Op 27 december 1924 had het korps 18 werkende leden, directeur (zo werd vroeger de dirigent genoemd)  was de heer Sikke Hoekstra.  De eerste uitvoeringen waren op 23 en 24 februari 1925, die als geslaagd genoemd worden. Het financiële voordeel dat deze uitvoering opleverde was niet zo schitterend, de netto winst bedroeg 60 centen.

Geld werd verdiend met optredens en de jaarlijks terugkerende bazar. 1924: Op verzoek van de heeren Jentje Bekema en  Simme Andringa, om hun Instrumenten mede te nemen in Militaire dienst, is door het bestuur besloten, dit toe te staan mits het Instrument vooruit betaald word. Na afloop van des Militaire dienst, en het Instrument is niet beschadigd, word het bedrag terug betaald met de eventuele gemaakte rente. Het korps deed al gauw mee aan concoursen.  1931: Met medewerking van de leden, zoo sprak de directeur zullen we trachten een eerste prijs te behalen, tenminste er naar te streven. In 1932 ging het hele korps op de fiets naar een concours in St. Nicolaasga en won een tweede prijs.

Het ledenaantal was niet groot. 1937: De voorzitter spreekt zijn leedwezen uit over het bedanken van leden, die daar geen voldoende reden voor hebben. Er bestaan natuurlijk redenen dat men moet bedanken, doch bedanken, omdat de grap eraf is, is volgens spreken niet in overeenstemming met de naam welke de vereniging draagt. Hulp werd op de jaarvergadering in geroepen van de pastoor. 1939: Welkom voor de zeereerwaarde Heer Pastoor, die als adviseur van onze vereniging is aangesteld en met ons 3 moeilijkheden wil bespreken. 1. ’t Aantal leden is te klein, 2 de leden oefenen te weinig, 3 de financien. 

Van links naar rechts: Achterste rij: Piet Bleeker, Sietse Sikkes, Lieuwe Bekema, onbekend, Tjietse Leenstra. Middelste rij: Ruurd Joh. Bekema (grote trom), Sikke Minnema,  Gerard Schoffelmeer, Assuerus Ypma, onbekend.Voorste rij zittend: Obe Popma, Joh. Ydema, Sikke Hoekstra (directeur) , Joh. L. Bekema, Wiebe v/d Meulen. Jaartal foto : ± 1925 ± 1930.

In mei 1946 is na 6 jaar van oorlogsonderbreking het corps weer bijelkaar gekomen. De instrumenten werden bij de pastorie vandaan gehaald, maar waren niet meer in goede conditie. Van meeste hoorns waren de ventielen en buizen vast geroest.  Toch werd besloten om de hoorns te repareren bij Grubo in Leeuwarden. De reperatiekosten werden betaald met een loterij en het oprichten van een bombaritent op de kermis.  1947: J. Bekema durfde de taak opzich te nemen om directeur te wezen, wat wij allen zeer op prijs stelden. Onder zijn leiding hebben we dan ook de eerste naoorlogse uitvoering gegeven bij H. Wijbenga die werkelijk tot het uiterste toe is geslaagd. 1947:  Er wordt geoefend dat het een lust is tot soms half 12 ’s nachts.  Dit vele oefenen resulteerde in een eerste prijs op het concours in Idskenhuizen.

Hoogtepunt was de elk jaar terugkerende uitvoering, gezamenlijk met een toneelvereniging.

In 1948 werd het 25 jarig bestaan gevierd. Het werd gevierd als een echt bruiloftsfeest. Voorzitter Joh. Bekema en directeur Jentje Beekema kregen die avond een taart omdat zij 25 jaar lid waren. Eendracht had nu 21 werkende leden. 1949: We hadden een 3e prijs gekregen, in de 2e afdeling, dit is in aanmerking genomen dat het net na de hooing was, en er niet veel kon worden geoefend, en er één van de spelers i.p.v. het te spelen stuk Conamora met Grootvaders klok zat. 1951: troch Jentje Beekema is it Corps 5 jier lang yn stand hâlden, mar ek tige foar út brocht. Mar no leit it sa wy ha in oare directeur krigen en wol Hoekstra út Nylân, dy’t wy ek wol hjerder hawn ha. Het korps had het behoorlijk druk. In het jaarverslag van 1954 staan de volgende optredens vermeld: 2 uitvoeringen met toneel, serenade voor een lid die ging trouwen, festival in Oudega, concours in Rijs, bij thuiskomst van een reisje van ouden van dagen in Blauwhuis en Wolsum, serenade’s bij een 25- en 50 jarig huwelijk, Kapelaan Degger uitgeblaast die naar elders ging, concert in Greonterp en Westhem, sacraments dag, paardesportdag, Kermis, bij thuiskomst van een pater Tolsma, jaarlijkse uitvoering, zaalconcours in Sneek.  En dan deze zin: Dat het muziekcorps wel een heele beste naam heeft bewijst wel uit het feit dat we dit jaar werden uitgenodigt om in Antwerpen te komen op het concours waar we voor hebben bedankt.

Er werd ook een jeugdkorps opgericht, de jongens kregen gratis muziekles van de directeur.

In 1956 was het korps ook te beluisteren op de radio, er zijn opnames gemaakt door de KRO voor het programma van de Rooms Friesendag.

Maar het veranderde 1957: De voorzitter Joh. Bekema opent de vergadering met de Christelijke Groet, hij was mismoedig naar de vergadering toe gegaan de leden zijn veel te laks, dat moet anders. Een jaar later bedankte hij als lid en de heer P. Bootsma werd de nieuwe voorzitter. In 1957 werd het 35 jarig bestaan van het corps gevierd met een festival in Blauwhuis, waarbij ook de burgemeester aanwezig was . Eerst werd er een marswedstrijd door Blauwhuis gelopen, als onderdeel van het Festival. Financieel ging men de boer op, het corps had 50 lammeren in de weide bij boeren. Ook werden er zo nu en dan balavonden georganiseerd.

1958: In Blauwhuis hebben we ons ook een paar keer laten horen met serenade wat ook altijd wel gewaardeerd word. We moeten ons meer laten horen misschien krijgen we dan meer leden. We hebben te weinig, met de leerlingen gaat het ook niet zoo denderend.

In 1961 is er een film gemaakt van Blauwhuis in opdracht van het Corps, die men tegen betaling kon zien. 1961: Op het festival in Gaastmeer zijn we geweest met stormweer, maar ondanks dat, hadden we een eerste prijs met de marswedstrijd, onze vaandeldrager sterke Jan Landman waaide voor het marslopen er al voor weg hij kwam met vaandel en al in de haag terecht . Op 11 december 1962 is er een spoedvergadering bij T. Witteveen geweest, er kwam niemand meer op de repetitieavond. Er werd besloten om op de dinsdagavond te repeteren i.p.v. de zaterdagavond. Na de vergadering had iedereen weer goede voornemens, op tijd op de repetitie komen en deze goed benutten.

Intussen was er een drumband, die alleen uit meisjes bestond, opgericht met het geld van een loterij georganiseerd door het Corps.  Johan Popma leerde de leden trommelen. In 1963 werd er voor eerst samen opgetreden op de vooravond van de kermis. Twee eerste prijzen werden behaald op het bondsconcours te Langezwaag.

De laatste notulen zijn van de jaar en spoedvergadering op 23 september 1965: De voorzitter springt meteen van het hoogste dak met donderende woorden begon hij zijn epistel. De activiteit van de leden is op’t ogenblik meer als dieptreurig. Mocht dit zo doorgaan, dan is er maar één oplossing en dat is, de vuren staken. ‘t Einde van Eendracht is nabij. De leden geven nog stuk voor stuk hun ja woord voor medewerking op die avond.

Maar in de financiële boeken staat dat op 24 maart 1966  f 2000,- is ontvangen voor verkoop instrumenten wegens opheffing korps aan Muziek vereniging Menaldum. Een paar leden gingen door met muziek maken bij het korps Eendracht Maakt Macht in Oudega.

Voor die leden organiseerde het toenmalige bestuur van Eendracht Piet Bootsma, Johan Popma en Sake Leenstra, concerten van EMM in de Sint Vituskerk. Bekende namen zoals Willy Caron, mannenkoor Edoza en Carolien van Hemert verleenden hun medewerking daarbij.  Op 17 maart 1978 was het laatste concert. En op 23 januari 2003 besloot het bestuur om de rekeningcourant op te heffen en het resterende bedrag van

€ 243,83 te schenken aan de peuterclub “It Protternêst”.

Het vaandel van het RK Muziekcorps Eendracht ligt op zolder bij Teake Rijpma.

Maak een Gratis Website met JouwWeb