PRICAY POLICY    FANFARE BLAUWHUIS    Ingaande op 25 mei 2018

 

Fanfare Blauwhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanfare Blauwhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

*uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.

*verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

*vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bij jeugdleden onder de 18 jaar worden ouders/verzorgers gevraagd om toestemming)

*passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

*geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

*op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

*uw toestemming zullen vragen (bij jeugdleden onder de 18 jaar worden ouders/verzorgers gevraagd om toestemming) voor het publiceren van foto’s op onze website, onze Facebookpagina, bij aankondiging van concerten of presentaties in bv een nieuwsbrief van het dorp.

 

Als Fanfare Blauwhuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij één van de bestuursleden.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VERENIGINGSLEDEN

 

Persoonsgegevens is informatie die u  identificeert of die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Dergelijke persoonsgegevens kunnen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer zijn.

 

Wij verzamelen persoonsgegevens van u omdat u lid bent van onze vereniging Fanfare Blauwhuis. Persoonsgegevens van verenigingsleden worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

-administratieve doeleinden

-afspraken muziekonderwijs met Cultuur Kwartier Atrium Sneek

-het innen en verwerken van de contributie

-het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

 

DE LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

 

Voor bovenstaande doeleinden heeft Fanfare Blauwhuis de volgende persoonsgegevens van u:

-naam, adres, postcode, woonplaats

-geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

 

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare Blauwhuis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien.

 

 

Bestuur Fanfare Blauwhuis

25 mei 2018